Waarom dit privacy statement?
Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten
veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze
persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming
met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei
2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement
willen wij je hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement
In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van
persoonsgegevens door of vanwege Reputatiefabriek en heeft alleen op het gebruik van
persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld
websites of apps waarnaar Reputatiefabriek op haar website en in haar mailingen naar
verwijst. Reputatiefabriek adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende
websites te raadplegen.

Identiteit Reputatiefabriek
Reputatiefabriek is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de
verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Reputatiefabriek.
Reputatiefabriek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK
73370185. Reputatiefabriek is gevestigd en kantoorhoudend in 1022 WV, Amsterdam aan
de Johan van Hasseltweg 14A, en bereikbaar via het e-mailadres info@reputatiefabriek.nl.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?
Reputatiefabriek kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

– Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per
e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door je te abonneren op
onze nieuwsbrief.
– Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van
onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder
meer door het gebruik van cookies.
– Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden
treden dan in opdracht van Reputatiefabriek op. Dit privacy statement is mede van
toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als
verwerker voor Reputatiefabriek optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de
verzameling van gegevens die niet in opdracht van Reputatiefabriek plaatsvindt. We
verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Reputatiefabriek kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten van Reputatiefabriek, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Reputatiefabriek verstrekt. Reputatiefabriek kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:

– Contact- en accountgegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres,
telefoonnummer, e-mailadres en inloggegevens.
– Betalings- en factuurgegevens – indien je een overeenkomst met ons aangaat
hebben wij voor de financiële afhandeling je bankgegevens nodig.
– Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over
het gebruik van onze website(s).

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
Reputatiefabriek gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van
de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van online marketing en voor de
interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te
delen voor de volgende doeleinden:

– Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele
relatie met haar (potentiele) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en
producten.
– Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
Reputatiefabriek kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer je geen nieuwsbrief meer
wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.
Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven
omschreven.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?
Reputatiefabriek kan je persoonsgegevens delen met aan Reputatiefabriek gelieerde
ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons
diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere
zakelijke relaties.
Reputatiefabriek kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op
Reputatiefabriek rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken
daartoe van autoriteiten.
Reputatiefabriek heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen
genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in
lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?
Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen.
Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat,
waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

• het IP-adres van de bezoeker;
• de datum en tijd van het bezoek;
• de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
• de op onze website bezochte pagina‘s;
• informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website
te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren.
Cookies kunnen zowel door Reputatiefabriek zelf worden geplaatst als door andere partijen
met wie Reputatiefabriek samenwerkt. Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies
die geplaatst worden via de Reputatiefabriek website:

Functionele cookies
Reputatiefabriek plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten
functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om
bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te
slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies
Reputatiefabriek maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google
Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee
wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf
vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren
en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de
gebruikers.

Reputatiefabriek heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst
met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics
op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Reputatiefabriek heeft Google geen
toestemming gegeven om via Reputatiefabriek verkregen informatie te gebruiken voor
andere Google-diensten.

Tracking- of advertentiecookies
Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de
gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal
gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om
informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek
voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van
formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw
browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een
cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze
en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Social media
Op onze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media
knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het
gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het
gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit
gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social
media van toepassing.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Reputatiefabriek bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van
de overeenkomsten en in ieder geval niet langer 3 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd,
tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heb jij?
U dient er zelf voor te zorgen dat Reputatiefabriek over de juiste persoonsgegevens
beschikt. Via het e-mailadres info@reputatiefabriek.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken
tegen gebruik van bepaalde gegevens door Reputatiefabriek, of verzoeken om inzage in,
correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen
eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Reputatiefabriek zal zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan
Reputatiefabriek of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?
Reputatiefabriek neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt
passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan.
Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw
persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Reputatiefabriek via
info@reputatiefabriek.nl.

Wijzigingen
Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij
aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele
privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten
Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of
over de wijze waarop Reputatiefabriek omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per
e-mail contact met ons opnemen via info@reputatiefabriek.nl.

Learn how we helped 100 top brands gain success